Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.
 
Hình ảnh
Thống kê