Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.
 

Kinh niệm phật Ba La Mật - Khuyến phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn

Ngày tạo: 17/11/2010

KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Phẩm thứ nhất: Duyên khởi

Phẩm thứ hai: Mười tâm thù thắng

Phẩm thứ ba: Niệm Phật công đức

Phẩm thứ tư: Xưng tán danh hiệu

Phẩm thứ năm: Quán Thế Âm Bồ Tát niệm Phật viên thông

Phẩm thứ sáu: Năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật

Phẩm thứ bảy: Khuyến phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn

Lúc bấy giờ, ngài PHỔ HIỀN Đại Bồ Tát bạch Phật rằng:

- Thưa Thế Tôn, con nay vì thương tưởng chúng sinh nơi thời mạt pháp, khi ấy kiếp giảm, thọ mạng ngắn ngủi, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ ban cho Người NIỆM PHẬT thần chú đà ra ni này, để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng, trừ sạch phiền não, được mau chóng sinh về CỰC LẠC. Gọi là BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SINH TỊNH ĐỘ ĐÀ RA NI. Liền nói thần chú:

- NAM MÔ A DI ĐA BÀ DẠ, ĐA THA DÀ ĐA DẠ, ĐA ĐIỆT DẠ THA,

A DI RỊ ĐÔ BÀ TỲ,

A DI RỊ ĐA TẤT ĐAM BÀ TỲ,

A DI RỊ ĐA TÌ CA LAN ĐẾ,

A DI RỊ ĐA, TÌ CA LAN ĐA,

DÀ DI NỊ DÀ DÀ NA,

CHỈ ĐA CA LỆ TA BÀ HA.

Người niệm Phật phải giữ giới, ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh khiết. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng HAI MƯƠI MỐT BIẾN. Như vậy, diệt được các tội: Tứ trọng, Ngũ Nghịch, Thập Ác, và hủy báng Chính Pháp. Thường được ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Hơi thở cuối cùng, được tùy nguyện mà vãng sinh Cực Lạc. Hoặc tụng đến ba chục muôn biến, liền thấy Phật ngay trước mặt mình.

Bấy giờ, ngài QUÁN THẾ ÂM Đại Bồ Tát bước ra trước Phật, bạch rằng:

- Này con nương uy thần của Đức Phật A DI ĐÀ, mà ban cho chúng sinh quyết chí niệm Phật thời mạt pháp, một CHÂN NGÔN gọi là: VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI CHÂN NGÔN. Đây là Tạng Pháp Bí Mật của Phật A DI ĐÀ, ẩn chứa vô biên thần lực tự tại bất tư nghị. Nếu hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hoặc Ưu bà tắc, Ưu bà di lỡ phạm giới căn bản, tụng xong bảy biến liền trở lại được giới phẩm thanh tịnh. Tụng hai mươi mốt biến, tiêu diệt các tội Tứ Trọng, Ngũ Nghịch, Thập Ác và tất cả chướng ngại trên bước tu hành đều trừ sạch. Hiện đời an lạc, thuận lợi, được sự nhiếp thọ của Vô Lượng Thọ Như Lai. Tụng một muôn biến, tâm Bồ Đề hiển hiện nơi thân không quên mất. Thấy Đức Phật phóng quang tụ trên đỉnh đầu. Người niệm Phật lần lần thể nhập tịnh tâm tròn sáng, mát mẻ, tiêu tan tất cả phiền não. Khi lâm chung, hành giả niệm Phật liền thấy Phật A DI ĐÀ cùng vô lượng muôn ức Bồ Tát vây quanh, an ủi, tiếp dẫn. Người niệm Phật tức khắc được sinh về THƯỢNG PHẨM Ở CỰC LẠC.

Sau đây, con xin tuyên đọc VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI CHÂN NGÔN.

- NAM MÔ RA TỜ NA, TỜ RA GIA GIA, NAM MÔ A RI GIA, A MI TA BÀ GIA, TA TA GIA TA GIA, A RA HA TÊ, SAM MIA SAM BỒ ĐÀ GIA.

TA ĐI GIA THA: A UM, A MI RI TÊ, A MI RI TA, ÔN BA VI. A MI RI TA, SAM BA VI. A MI RI TA, CA RI PI. A MI RI TA, PI TÊ. A MI RI TA, TÊ CHÊ. A MI RI TA, VI GA LAN TÊ, A MI RI TA, VI GA LAN TÊ, GA MI NÊ. A MI RI TA, GA GA NAI, GA RI TÊ CA RI. A MI RI TA, TÔN TÔ TÔ PI. SÔ OA RI, SA RI OA. A LẮT THÁT. SA TA NÊ. SA RI OA. GA RI MA. CA RI XA. CA RI GIA. CA SO HA.

Ngài QUÁN THẾ ÂM vừa đọc xong bài Chân Ngôn ấy, bỗng vô lượng vô biên vô số thế giới đều chấn động sáu cách, quang minh chiếu rực cả mười phương. Đức THÍCH CA cùng chư Phật khắp thế giới hư không giới, đồng thanh khen ngợi: “Lành thay! Lành thay!”.

Lúc bấy giờ, Diệu Nguyệt trưởng giả vui mừng vô hạn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo phơi bày vai hữu, đi nhiễu quanh Đức Phật THÍCH CA ba vòng. Rồi chắp tay, quỳ gối, hướng Phật mà đọc bài kệ khen ngợi:

Đức Phật THẾ TÔN CHÍNH BIẾN TRI.

Tướng hảo đoan nghiêm đều viên mãn.

Rủ đại từ bi vô giới hạn

Mở bày đại pháp cứu quần mê.

NIỆM PHẬT HIỆN TIỀN ĐẮC PHẬT TƯỚNG.

Thâm nhập Cảnh Giới Bất Tư Nghị.

Nhân đây Bồ Tát Sơ Phát Tâm

Quyết định một lòng xưng niệm Phật

Hồng Danh chứa nhóm vô lượng nghĩa

Lợi lạc muôn ức chúng hữu tình.

Đức PHẬT Thế Tôn đấng VÔ THƯỢNG

Tri kiến giác ngộ đều quang minh

Rắc rải tuệ nhật khắp mười phương

Rưới trận mưa pháp như Cam lộ

NIỆM PHẬT VÃNG SINH CÕI CỰC LẠC

An nhiên chứng đắc Vô Sinh Nhẫn.

Nhân đây Bồ Tát Sơ Phát Tâm.

Gìn giữ thân tâm bằng PHẬT HIỆU

Hồng danh tỏ ngộ CHÂN NHƯ TÁNH

Dẫn dắt chúng sinh vào Tam muội.

Đức PHẬT Như Lai đấng BẤT ĐỘNG

Chẳng đến, chẳng đi, chẳng đoạn  thường

Xa lìa chấp HỮU hoặc chấp VÔ

Tự tại chỉ bày phương tiện lực

NIỆM PHẬT AN TRỤ NƠI BẢN GIÁC

Tùy nghi hòa hợp với TÁNH KHÔNG

Nhân đây Bồ Tát Sơ Phát Tâm

Trang nghiêm tự thân bằng NIỆM  PHẬT

Hồng Danh hiển phát HƯ KHÔNG TẠNG

Tức thời thẳng vào VIÊN GIÁC TÁNH

Con nay xưng tán Đại Đạo Sư

Khen ngợi Hồng Danh VÔ LƯỢNG LỰC

Nguyện đem hồi hướng khắp chúng sinh

Mong cầu hết thảy cùng niệm Phật.

Lúc bấy giờ, trưởng giả Diệu Nguyệt ở trước Đức Thế Tôn, đọc bài kệ khen ngợi Phật rồi, thành khẩn thưa hỏi như thế này:

- Kính bạch THẾ TÔN toàn giác toàn tri, KINH này tên gọi là gì? Chúng con phải thọ trì như thế nào?

PHẬT bảo ông Diệu Nguyệt trưởng giả rằng:

- KINH này gọi là NIỆM PHẬT BA LA MẬT KINH còn gọi là XƯNG TÁN HỒNG DANH CÔNG ĐỨC KINH. Cũng có tên là NIỆM PHẬT BÁT NHÃ TAM MUỘI KINH. Các ngươi y theo đó mà thọ trì.

Này Diệu Nguyệt, trong thời mạt pháp, các kinh điển Đại Thừa đều diệt tận. Nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này chỉ có kinh này tồn tại. Đức Phật A DI ĐÀ cùng Ta, đều rộng mở Đại Từ Bi mà lưu trụ kinh này thêm mười năm nữa. Hai vị đại Bồ Tát QUÁN THẾ ÂM và PHỔ HIỀN đồng phát nguyện thủ hộ kinh này, và che chở những người niệm Phật, khiến những kẻ chống trái và các ác ma không thể làm nhiễu loạn, bức hại được.

Đức THÍCH CA MÂU NI Thế Tôn nhìn chúng hội đạo tràng, mà bảo rằng:

- Này đại chúng! Nơi thời kỳ chính pháp cuối cùng, hoặc về sau nữa, nếu có người nào thọ trì, đọc tụng, suy gẫm, biên chép kinh NIỆM PHẬT BA LA MẬT này, thì các ngươi phải biết người ấy trong vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp lâu xa đã từng gặp gỡ, thân cận, cúng dường tôn trọng chư Phật. Người ấy vốn thật sự từ BÁT NHÃ TRÍ sinh ra, đời đời thực hành giáo pháp NHƯ LAI VÔ TẬN TẠNG.

- Này đại chúng! Nơi thời kỳ chính pháp cuối cùng, hoặc về sau nữa, nếu có người nào thoáng nghe qua kinh NIỆM PHẬT BA LA MẬT này, mà phát khởi tín tâm chắc thật, chẳng kinh nghi thì các ngươi phải biết người ấy ở trong vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp lâu xa từng dũng mãnh phát BỒ ĐỀ TÂM, tu BỒ TÁT HẠNH không mỏi nhọc, và nơi chư Phật từng gieo trồng Giải Thoát Đức, Bát Nhã Đức, Pháp Thân Đức chẳng thể tính đếm, thí dụ được.

- Này đại chúng! Nơi thời kỳ chính pháp cuối cùng, hoặc về sau nữa, nếu có người nào tin nhận, ghi nhớ rõ ràng nghĩa thú của kinh NIỆM PHẬT BA LA MẬT này, rồi nương theo đó mà xưng niệm Danh Hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Dẫu một niệm, hai niệm, cho tới mười niệm hoặc nhiều lần của mười niệm thì các ngươi phải biết người ấy chắc chắn được Phật thọ ký, hiển phát năng lực của TÁNH KHÔNG, tỏ ngộ Tri Kiến NHƯ LAI, và bước thẳng vào Cảnh Giới THÁNH TRÍ TỰ CHỨNG.

- Này đại chúng! Nếu các ngươi thấy người nào thọ trì kinh này, và thường xuyên niệm Phật, thì phải khởi lòng tôn trọng y như kính ngưỡng chư Phật vậy. Chớ nên móng tâm ngăn trở người thọ trì kinh này, chẳng được phơi bày lỗi lầm, sai trái của người niệm Phật.

Này đại chúng! Nên biết rằng, vô lượng vô biên muôn ức na do tha vi trần số HÓA THÂN và TA khắp tất cả quốc độ trong mười phương, cũng đều giảng nói kinh NIỆM PHẬT BA LA MẬT, cùng đều khuyến phát chúng sinh siêng năng niệm Phật. Tất cả chư Phật phân thân của TA luôn luôn phóng đại quang minh nhiếp thọ và thủ hộ những chúng sinh niệm Phật, không bỏ rời.

Lúc Phật dạy kinh này xong rồi, chư vị đại Bồ Tát ở mười phương, chư vị Trưởng Lão, Thanh Văn, như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma ha Ca Diếp v.v… cùng các Trời, Rồng, Dạ Xoa, Nhân Phi Nhân… tất cả đại chúng đều rất hoan hỷ, thọ trì lời Phật dạy, ân cần đảnh lễ mà lui ra.

PHẬT THUYẾT NIỆM PHẬT BA LA MẬT KINH

- NẾU AI CHUYÊN TU VỀ TỊNH ĐỘ, CHÚ BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG TRÌ 108 BIẾN, TRÌ DANH HIỆU PHẬT A DI ĐÀ TỐI THIỂU LÀ 1080 BIẾN, NGÀY HAI THỜI CÔNG PHU, TRÌ BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG 200 NGÀN BIẾN, SẼ MỘNG THẤY HẢO TƯỚNG, ĐỨC A DI ĐÀ SẼ SỜ ĐẦU THỌ KÝ. NẾU AI CÓ NHÂN DUYÊN TU HÀNH THEO NGHI TỊNH ĐỘ NÀY, VÀ LUÔN LUÔN LẤY GIỚI LÀM THẦY – KHI MẠNG CHUNG QUYẾT ĐỊNH VÃNG SANH HÀNG THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH.

- NẾU NHẬP THẤT, NGÀY CHIA SÁU THỜI, CÁCH HÀNH TRÌ NHƯ SAU: SÁM HỐI THẤT PHẬT, CHƠN NGÔN TRÌ 108 BIẾN – ĐẠI BI CHÚ TỤNG 21 BIẾN, BẠT NGHIỆP CHƯỚNG 108 BIẾN, TÂM CHÚ A DI ĐÀ 108 BIẾN, DANH HIỆU PHẬT A DI ĐÀ 108 BIẾN CHO MỘT THỜI CÔNG PHỤ (MỘT KỲ NHẬP THẤT LÀ 7 NGÀY, 21 NGÀY, 49 NGÀY, 100 NGÀY).

CÔNG NĂNG ĐẠI CHÚ A DI ĐÀ

- NẾU AI TỤNG CHÚ NÀY, VỪA TỤNG MỘT BIẾN, TỨC THÌ DIỆT TRỪ ĐƯỢC 10 ÁC, 4 TRỌNG VÀ NĂM TỘI VÔ GIÁN Ở TRONG TÂM, HẾT THẢY CÁC NGHIỆP CHƯỚNG ĐỀU ĐƯỢC TIÊU DIỆT SẠCH, NẾU CÓ TỲ KHEO, TỲ KHEO NI, PHẠM TỘI CĂN BẢN, ĐỐI TRƯỚC TAM BẢO, THÀNH TÂM PHÁT LỜI SÁM HỐI VÀ CHÍ THÀNH TỤNG CHÚ 7 BIẾN, LIỀN ĐƯỢC TRỞ LẠI GIỚI PHẨM THANH TỊNH, TỤNG MỘT VẠN BIẾN, VĨNH VIỄN KHÔNG THỐI TÂM BỒ ĐỀ, SAU KHI LÂM CHUNG SẼ THẤY PHẬT A DI ĐÀ VÀ VÔ LƯỢNG BỒ TÁT CÙNG THÁNH CHÚNG VÂY QUANH NGHÊNH TIẾP HÀNH GIẢ, AN ỦI THÂN TÂM, TỨC SANH VỀ THẾ GIỚI CỰC LẠC, BẤT THỐI CHUYỂN, HÀNG THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH, CHỨNG BỒ TÁT VỊ.

CÔNG NĂNG CHÚ VÃNG SANH

- AI TỤNG CHÚ NÀY, PHẬT A DI ĐÀ THƯỜNG TRỤ TRÊN ĐẢNH ĐẦU, SAU KHI MẠNG CHUNG, TỰ NHIÊN ĐƯỢC VÃNG SANH, TỤNG CHÚ NÀY THƯỜNG XUYÊN, DIỆT ĐƯỢC CÁC TỘI TỨ TRỌNG, NĂM NGHỊCH, THẬP ÁC, BÀI BÁC PHƯƠNG ĐẲNG VÀ DIỆT TRỪ ĐƯỢC HẾT SỰ NHIỄU HẠI CỦA QUỶ THẦN, MA QUỶ TRONG HIỆN TẠI, CÔNG ĐỨC CHÚ NÀY BẤT KHẢ TƯ NGHỊ.

CÔNG NĂNG A DI ĐÀ TÂM CHÚ

- THƯỜNG XUYÊN THỌ TRÌ, ĐỌC TỤNG ĐƯỢC TĂNG TRƯỞNG PHƯỚC ĐỨC, TĂNG ÍCH TRÍ HUỆ. BIỆN TÀI VÔ NGẠI, THỌ MẠNG VÀ SẮC LỰC CÀNG ĐƯỢC LÂU DÀI, TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG, TIÊU DIỆT VẠN BỊNH, BI, ÁI, NGỮ TĂNG TRƯỞNG, MỌI SỰ ĐỀU TỐT ĐẸP, VĨNH VIỄN THOÁT KHỎI NHÀ LỬA TAM GIỚI, NGƯỜI THỌ TRÌ ĐƯỢC VÃNG SANH HÀNG THƯỢN

PHẨM THƯỢNG SANH. ĐÂY LÀ TÂM CHÚ BÍ MẬT CỦA ĐỨC A DI ĐÀ.

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT

Một là, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.

Hai là, thường được thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù.

Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này.

Bốn là, các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ nên những loài dạ xoa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo tránh xa không dám hãm hại.

Năm là, tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiển sáng, mạnh khỏe an lành việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.

Sáu là, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời.

Bảy là, lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến ngợi khen.

Tám là, ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân.

Chín là, vĩnh viễn xa lìa đường ác, sinh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.

Mười là, hãy vì tất cả chúng sinh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sinh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe Pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả.

Ấn Quang Tổ sư dạy: Ấn tống kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ Đề ấn tống, để trồng cội phước đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Bạch Đức Thế Tôn hôm nay chúng con đồng thành kính chung góp ấn tống quyển kinh “Niệm Phật Ba La Mật”.

Nguyện tới tay những ai đọc tụng kinh này đều được đầy đủ niềm tin phát tâm tinh tấn bất thối chuyển. Niệm “Nam mô A Di Đà Phật” để được tiêu trừ hết tất cả tội lỗi từ vô thỉ nghìn ức kiếp về trước cho đến ngày nay, và diệt tận gốc rễ những vọng tưởng điên đảo mê lầm sớm thành tựu niệm Phật tam muội hiện tiền, mãn báo thân này được vãng sinh về cõi Cực Lạc.

 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Video
Hình ảnh
Thống kê