1 Khởi công cầu Vàm Kinh tại Châu Thành - An Giang (16/10/2010) - Khoi cong cau Vam Kinh tai Chau Thanh - An Giang (16/10/2010)
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.
 
« Trang Trước  
1 | 2  | Trang Sau »
Thống kê